BURSA - GEÇİT MAH.

BURSA
Adres: Geçit Mh. Sanayi Cad. No:762
Tel : (+90 224) 371 66 69