ANKARA - KENTPARK AVM

Ankara - Kentpark      
Adres : Kentpark A.V.M.Mustafa Kemal Mah. Eskižehir yolu 7.Km No : 164/1B-100 Ankara 
Tel : (+90 231) 219 92 56 
Fax : (+90 312) 219 92 55